งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ผู้ปกครองเครือข่าย

แผนกประถม-มัธยม

ผู้ปกครองเครือข่าย

           ผู้ปกครองเครือข่าย  หมายถึง  ตัวแทนผู้ปกครองระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน  ซึ่งขออาสาสมัครห้องเรียนละ 3 – 5  ท่าน  เป็นคณะกรรมการครูและผู้ปกครองเครือข่าย  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง และชุมชน
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอความสามารถเป็นวิทยากรให้นักเรียน  ครู
 4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมกันแก้ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ของนักเรียน
 5. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับผู้บริหารและครูที่เป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

หน้าที่ของคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

 1. ประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียน และร่วมมือกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน
 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองในการอบรมดูแลนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง
 3. เสนอความสามารถและอาสาสมัครเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน  ครู
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนหรือชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม
 5. เข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 – 2  ครั้ง  เพื่อนำเสนอแนวทางที่ดีที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

  คนดีศรีเมืองนนท์

  คุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์จังหวัดนนทบุรี

  1. มีคุณธรรม  จริยธรรม
  2. มีระเบียบวินัย
  3. มีจิตสำนึกที่ดี
  4. รักการเรียนรู้
  5. มีความรัก  ผูกพัน  เอื้ออาทร  ห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว
  6. รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
  7. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  8. มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
  9. ไม่มั่วสุมอบายมุข

แผนกอนุบาล

ผู้ปกครองเครือข่าย

ผู้ปกครองเครือข่าย  หมายถึง  ผู้ปกครองทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้ปกครองเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

2.  เพื่อให้ผู้ปกครองเครือข่ายได้มีโอกาสเสนอความสามารถเป็นวิทยากรให้นักเรียน  ครู

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองเครือข่ายมีโอกาสร่วมกันแก้ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ  ของนักเรียน

4.  เพื่อให้ผู้ปกครองเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับผู้บริหารและครูอันจะเป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

คนดีศรีเมืองนนท์

คุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์จังหวัดนนทบุรี

 1. มีคุณธรรม  จริยธรรม
 2. มีระเบียบวินัย
 3. มีจิตสำนึกที่ดี
 4. รักการเรียนรู้
 5. มีความรัก  ผูกพัน  เอื้ออาทร  ห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว
 6. รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
 7. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
 8. มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
 9. ไม่มั่วสุมอบายมุขค่านิยมหลัก  12  ประการทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักค่านิยมหลัก  12  ประการ  สำหรับคนไทยที่พึงนำมาปฏิบัติ  เพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็ง  ซึ่งจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งของประเทศชาติ  จะต้องให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็ง ในทุก ๆ  ด้านก่อน  ดังนี้

  1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ

  2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

  3.  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูอาจารย์

  4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตางและทางอ้อม

  5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

  6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

  7.  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

  8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  9.  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  10.  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย  จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

  11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้อำนาจฝ่ายต่ำ  หรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักศาสนา

  12.  คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031