งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัฒนพฤกษา

            การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความสามารถ อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายนบุคคลอย่างใกล้ชิด สำนักงาน คาดหวังให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งสามารถใช้เป็นกลไกในการเฝ้าระวัง พิทักษ์ ปกป้อง คุ้งครองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีศักยภาพที่แตกต่างกันให้ได้รับ การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม จะส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียน มีทักษะชีวิตในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาทางสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริม ป้องกันแก้ไข และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่งถึงทันเวลาและถูกวิธี

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน หมายถึง วิธีการและเป้าหมายที่มุงพัฒนาคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. ด้านตัวผู้เรียน ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม สุขภาพร่างกายและจิตใจ

2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดูแล ต้องเป็นไปตามวิธีการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริม/พัฒนา การป้องกันแก้ไข/ดูแลช่วยเหลือ และการส่งต่อ

3. ด้านเครือข่ายความร่วมมอ ต้องสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยมีเครือข่ายที่มั่นคงเข้มแข็ง หรือเครือข่ายความร่วมมือจากท้องถิ่น ชุมชน และสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

 

จุดเน้น

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือที่มั่นคงเข้มแข็ง มีจดเน้นให้โรงเรียนดำเนินการจัดดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยเสนอแนะให้โรงเรียนกำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง การจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนควรเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลและคาดหวังให้ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายความร่วมมือของครูที่ปรึกษาในการเฝ้าระวัง การป้องกันแก้ไข การพัฒนาส่งเสริม รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนทุกระดับมีการ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมุ่งศึกษาให้เข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิต ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของนักเรียนแต่ละคน

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เพื่อดูลแลช่วยเหลือเพื่อนด้วยการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้กำลังใจ ให้แง่คิดและทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างถูงต้อง ภายใต้การสอนแนะ(coach) ของครูแนะแนวโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยครูทุกคนอาศัยข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน การคัดกรองหรือการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มาพิจารณาเพื่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนแต่ละคนตามความจำเป็น เช่น การรักและเห็นคุณค่าในตนเอง การคิดวิเคราะห์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การตัดสินใจแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้อาจจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะหรือสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ ที่เห็นสมควร

5. จัดกิจกรรมและบริการแนะแนวอย่างมีคุณภาพ การจัดกิจกรรมแนะนำจะปรากฏอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทุกโรงเรียนต้องกำหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ยังคาดหวังให้โรงเรียนทุกโดรงเรียน จัดบริการแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อขอรับคำปรึกษาทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว และสังคมจากครูแนะแนวหรือครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว

การพัฒนาทักษะชีวิตในแต่ละระดับชั้น

ป.1 รู้จักตนเอง
ป.2 ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ป.3 มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวกและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
ป.4 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
ป.5 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
ป.6 ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น
ม.1 รู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง
ม.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ม.3 มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเองรู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

 

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031