งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู

การปฏิบัติตนของนักเรียนโดยทั่วไป

 1. ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน และติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน
 3. นักเรียนต้องมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา การหยุดเรียนต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องว่าด้วยระเบียบ การลา
 4. นักเรียนทุกคนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ ละเว้นการทะเลาะวิวาทหรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการ แตกแยก
 5. นักเรียนต้องรู้จักการทำความเคารพเมื่อพบครู-อาจารย์ทุกท่านในโรงเรียน รู้จักกล่าวคำ“สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ”
 6. เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้งต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ ฟองน้ำ
 7. ห้ามนักเรียนมีหรือนำอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียน ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน
 8. ห้ามพกพาอาวุธมาโรงเรียน
 9. ห้ามนำเครื่องประดับหรือของมีค่าเกินความจำเป็นมาโรงเรียน เช่น วีดีโอเกมส์ โทรศัพท์ วิทยุ กล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ
 10. ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ ยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด และมีหนังสือ ภาพ เทป ที่ขัดต่อศีลธรรมไว้ ครอบครอง
 11. นักเรียนต้องไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและของผู้อื่น หากผู้ใดทำให้ชำรุดเสียหายจะต้องชดใช้ ค่าเสียหาย
 12. นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมยของผู้อื่น
 13. นักเรียนต้องไม่เล่นเกินกว่าเหตุ ข่มเหง ก้าวร้าว หรือทำร้ายผู้อื่น
 14. นักเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลืองานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน
 15. นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย มีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพสิทธิของผู้อื่น
 16. การเข้าพบครู-อาจารย์ทุกครั้งต้องสำรวจกิริยา วาจา มารยาท เรียบร้อย
 17. การหนีเรียน หากนักเรียนหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่แจ้งครู-อาจารย์ประจำวิชาทราบถือว่า “หนีเรียน” ถ้ามีความจำเป็นต้องไปทำกิจกรรมต่างๆต้องแจ้งครู-อาจารย์ประจำวิชาทราบ หากไม่แจ้ง จะทำโทษและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้อำนวยการหรือฝ่ายปกครองรับทราบเพื่อดำเนินการต่อ

การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน

 1. ก่อนมาโรงเรียนและก่อนกลับบ้านต้องไหว้พระที่หอพระและทำความเคารพครู-อาจารย์
 2. ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา 08.00น. ถ้ามาสายนักเรียนต้องถูกลงโทษตามกรณี
 3. ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีมาโรงเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
 4. ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนถูกต้อง
 5. เมื่อเลิกเรียนนักเรียนต้องรีบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีครูควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่เกินเวลา 17.00 น.

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ-ลาป่วย

 1. การลาหยุดโรงเรียนเนื่องจากมีกิจธุระหรือป่วยทุกครั้ง นักเรียนต้องยื่นใบลาทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียนวันแรก
 2. การลาป่วยเมื่ออยู่ในโรงเรียน แจ้งครู-อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ทุกครั้งที่นักเรียนลา หรือหยุดเรียน ผู้ปกครองอาจแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทางโทรศัพท์ โทร 0-2583-8169,0-2583-7035 ต่อ 202,203,204

การขาดเรียน

 1. ถ้านักเรียนไม่มาเรียน ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเวลาเข้าเรียน
 2. นักเรียนมาสายเกิน 2 ชั่วโมง ไม่ได้รับการติดต่อทางโรงเรียนจะติดตามเพื่อหาสาเหตุ (โดยเฉพาะนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา)
 3. หากขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนจะต้องพบผู้ปกครองของนักเรียน
 4. หากขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกันไม่ทราบสาเหตุฝ่ายปกครองจะนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป

นักเรียนกลับก่อนเวลา

 1. ผู้ปกครองต้องติดต่อขอรับบัตรที่แผนกธุรการ
 2. ผู้ปกครองต้องมารับด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประชาชนหรืออื่น ๆที่ใช้แทนกันได้ ด้วยทุกครั้ง
 3. ผู้ที่มารับแทนต้องมีหลักฐานของผู้ปกครองมาด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่น ๆ ที่ใช้แทนกันได้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

แนวการปฏิบัติอื่นๆ

 1. นักเรียนต้องไปและกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน ไม่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
 2. ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใด ๆ มาโรงเรียน
 3. ไม่ไว้เล็บ ไม่แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง
 4. ไม่พกโทรศัพท์มือถือ ถ้าพบเห็นหรือจับได้ต้องให้ผู้ปกครองมารับคืนที่ฝ่ายปกครองด้วยตนเอง
 5. ไม่ปฏิบัติตนในทางชู้สาว
 6. ไม่นำสินค้าและบริการทุกประเภทมาขาย ณ โรงเรียน ยกเว้นในกรณีที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียน
 7. ไม่ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครอง หากกระทำถือว่าเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษ และเชิญผู้ปกครองมาพบ
 8. ไม่ซ่อนเร้นเอกสารใด ๆ ที่ทางโรงเรียนส่งถึงผู้ปกครอง
 9. ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้น

เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัฒนพฤกษาแต่งกายได้ถูกระเบียบและเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 1. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เป็นด้นไป
 2. เครื่องแบบและทรงผมนักเรียนโรงเรียนวัฒนพฤกษา

2.1  เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

เสื้อ – เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ด้านขวาปักอักษรย่อ ว.ษ. สีแดง หน้าอกซ้ายเหนือกระเป๋า ปักชื่อ นามสกุล และชั้น สีน้ำเงิน

ประถม – เสื้อติดกระดุมสีประจำสายชั้น

มัธยม – เสื้อปักดาวสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวาเหนืออักษรย่อ ว.ษ.

กางเกง – กางเกงสีดำ มีจีบด้านหน้า กระเป๋าด้านข้าง 2 ข้าง ขนาดยาวสูงเหนือเข่า 3 นิ้ว

เข็มขัด – เข็มขัดหนังสีดำ หัวเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน

ทรงผม – ผมตัดสั้นเกรียนโดยรอบศีรษะผมหน้าไม่เกิน 4 เซนติเมตร ห้ามไว้รองทรง ห้ามใส่น้ำมันหรือเจล

รองเท้า – รองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

2.2  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา

เสื้อ – เสื้อสีขาวคอบัวแหลม แขนสั้นปลายแขนปล่อย มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านขวา ที่หน้าอกปักอักษรย่อ ว.ษ. สีแดง หน้าอกซ้ายปักชื่อ นามสกุล และชั้น สีน้ำเงิน ติดโบว์ที่คอเสื้อสีเดียวกับกระโปรง

กระโปรง – กระโปรงสีกรมท่า จีบรอบเอว ยาวต่ำกว่าเข่าประมาณ 4 นิ้ว

ทรงผม – ผมสั้นตัดตรง ห้ามซอยผม ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย ผูกโบว์สีดำหรือสีเดียวกับกระโปรง

รองเท้า – รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

2.3  เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษา

เสื้อ – เสื้อสีขาวแขนสั้น คอปกสีกรมท่าคล้ายปกเสื้อทหารเรือ ปกด้านหลังสีขาวกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30เซนติเมตร ขอบสีกรมท่ากว้าง 1.5 เซนติเมตร เว้นระหว่างขอบนอกและขอบในเป็นแถบ เส้นสีขาวกว้าง 1 เซนติเมตร ขอบในที่ติดกับคอสีกรมท่าตลอดผืน

 • หน้าอกด้านซ้ายที่กระเป๋าเสื้อปักอักษรย่อ ว.ษ. ด้วยไหมสีแดง กรอบปักด้วยไหมสีเขียว
 • ที่หน้าอกด้านขวาปักดาวสีน้ำเงิน
 • ชายแขนเสื้อมีขลิบขอบนอกสีกรมท่ากว้าง 1.5 เซนติเมตร เว้นระหว่างขอบนอกและขอบในเป็น สีขาวกว้าง 1 เซนติเมตร ขอบในสีกรมท่ากว้าง 0.5 เซนติเมตร เสื้อติดกระดุมหน้า เนคไทค์สีกรมท่า

กระโปรง – กระโปรงสีกรมท่าจีบรอบเอว จีบกลางใหญ่ ความยาวต่ำกว่าเข่าประมาณ 4 นิ้ว

ทรงผม – ผมยาวไม่เกินต้นคอ ห้ามซอยผม ห้ามหวีปัดเสย ห้ามไว้ผมม้าหรือผมทรงอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับ สภาพนักเรียน ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อยผูกโบว์สีดำหรือ สีเดียวกับกระโปรง

รองเท้า – รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย

บทบาท พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 1. ให้ความรักความอบอุ่น ให้คำปรึกษาแนะนำ และการเสริมแรง
 2. ให้การอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่การสร้างสุขนิสัยที่ดี พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพและป้องกัน
 3. ปลูกจิตสำนึกเรื่องการสร้างนิสัยในตนเอง ความรับผิดชอบ และความปลอดภัย
 4. ประสานงานกับโรงเรียนในการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี
 5. ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่ รักภาษาและรักการอ่าน
 6. ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
 7. เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายหรือการให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031