งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

จุดเด่นของโรงเรียน

ด้านครู

1.มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
2.ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีมอย่างเหมาะสม
4.ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงและใช้เครื่องมือที่หลากหลายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก
5.มีจำนวนครูเพียงพอ / คุณสมบัติตามเกณฑ์
6.มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7.บูรณาการสื่อการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
8.มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง / ชุมชน / ผู้เรียน
9.ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา สามารถให้คำปรึกษา กลั่นกรองเนื้อหาของ สวทช.
10.มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
11.วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
12.มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน
13.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาผู้เรียน
14.มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

ด้านผู้เรียน

1.ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีจิตใจเอื้ออาทร / เมตตากรุณา / เสียสละ / กตัญญู
2.ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ขยัน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
3.มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ รักความเป็นไทย
4.มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสัมมาคารวะ ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เห็นทักทาย
6.รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ / มีสุขลักษณะที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
7.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ / กีฬา / ศิลปะ
9.สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
10.เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
11.มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษอย่างหลากหลาย
12.มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
13.มีทักษะการวิเคราะห์ / มีความคิดเป็นระบบ สามารถสื่อความได้อย่างชัดเจน
14.มีจินตนาการ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ คิดนอกกรอบ
15.เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี / เป็นประชาธิปไตย
16.กระตือรือร้น / ใฝ่รู้ใฝ่เรียน / รักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
17.มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ / ประสาทสัมผัส / มิติสัมพันธ์
18.มีอิสระในการนำเสนองานของตนเอง / กล้าแสดงออก

ด้านผู้บริหาร

1.มีความคิดริเริ่ม / สร้างสรรค์
2.เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาของบุคคลทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
3.รู้จุดเด่น จุดด้อยของผู้ร่วมงาน
4.ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
5.มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ ในการบริหารงาน
6.อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง
7.เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการ และการบริหารสถานศึกษา
8.มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเป็นประชาธิปไตย
10.สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน
11.ส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
12.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
13.บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม / กระจายอำนาจ
14.พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
15.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างดียิ่ง
16.ให้ความสำคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนากับทุกศาสนา

ด้านสถานศึกษา

1.มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
2.มีบริการรถรับส่งผู้เรียน
3.มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
4.มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย / สภาพแวดล้อมปลอดภัย
5.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
6.ได้รับความร่วมมือ / ยอมรับ / สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี
7.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
8.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
9.จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
10.มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
11.เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ
12.มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
13.มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย
14.มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
15.มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร
16.ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
17.อาคารเรียนที่ปลอดภัย บรรยากาศร่มรื่น / ห้องประกอบการต่างๆครบ/ สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ / พร้อมใช้  18. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน 4.0 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031