งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

 1. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้เรียนทุกระดับ เป็นร้อยละ 100
 3. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
 5. โรงเรียนวัฒนพฤกษาได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดไม่ต่ำกว่าระดับดี
 6. จำนวนการจัดและร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นพลเมือง ที่ดีตลอดจนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน
 7. ผู้เรียนทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีการตั้งครรภ์
 8. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง
 9. ผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ 95 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 10. สัดส่วนนักเรียนรัฐบาลต่อเอกชนเป็น 80:20
 11. สัดส่วนผู้เรียนประเภทอาชีวศึกษา ต่อสายสามัญเป็น 60:40
 12. โรงเรียนมีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
 13. มีการประชุมคณะกรรมการครูและผู้ปกครองเครือข่ายไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
 14. มีการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
 15. ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนไม่น้อยกว่า 40 ครั้งต่อปี
 16. โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือสื่อการสอนที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นต่อปี
 17. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นทุกปี
 18. ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
 19. ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง
 20. ครูและบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ร้อยละ 20 ต่อปี
 21. ครูที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่าปีละ 8 ครั้ง
 22. ครูภูมิปัญญา และบุคลากรจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 สาขาวิชา
 23. โรงเรียนมีแผนพัฒนาระยะ 3 ปี มีแผนพัฒนาประจำปี และมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศทุกแผน
 24. โรงเรียนใช้สารสนเทศในการสร้างภาพลักษณ์และบริหารความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ช่องทาง
 25. ครูทำการวิจัยในชั้นเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 26. โรงเรียนใช้ระบบสารสนเทศด้วยวิธีการจัดทำ Smart Planning
 27. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน
 28. ครูทุกคนเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูและนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 29. Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเว็บไซต์ของโรงเรียนทุกสัปดาห์
 30. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 ทุกคนมีการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 5 กลุ่มสาระหลัก
 31. ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
 32. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
 33. ครูทุกคนมีทักษะด้านสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 34. สถิติการเข้าใช้ห้องประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในโรงเรียน
 35. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 36. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้รักการอ่าน การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 37. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีวินัย
 38. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและช่วยเหลือสังคม
 39. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
 40. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 85 แสดงออกซึ่งการยิ้มง่าย ไหว้เป็น เห็นทักทาย
ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031