งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ฝ่ายวิชาการ

แผนกอนุบาล

             การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเด็กนั้น จะอยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการตามวัยของเด็ก และยึดหลักการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและประสบการณ์ตรง  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอีกด้วย

          นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ และการเรียนรู้เฉพาะด้านตามความสนใจและความถนัดสำหรับเด็ก ได้แก่

การเรียนภาษาอังกฤษ

          สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 – 3  เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาตามวัยทั้งการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยใช้ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา

นาฏศิลป์

          สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 – 3  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย

คอมพิวเตอร์

          สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 – 3  เป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้  โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษา  ทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ว่ายน้ำ

          สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 – 3  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  กล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่  และการทำงานประสาทสัมผัสของอวัยวะต่าง ๆ  เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม

การประเมินพัฒนาการ

                 มีการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญาเป็นประจำทุกภาคเรียน โดยการรายงานให้ผู้ปกครองได้ทราบทางสื่อรักจากโรงเรียน บันทึกเด็กดี สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และแฟ้มสะสมงานนักเรียน

            การเรียนการสอนในด้านอนุบาล จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทุก ๆ ด้าน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปกิจกรรม 6 หลัก ที่บูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พัฒนาทักษะกระบวนการคิดสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย

          พหุปัญญา หมายถึง สติปัญญาที่หลากหลาย ได้แก่ สติปัญญาด้านภาษา สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว สติปัญญาทางด้านดนตรี/จังหวะ สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ สติปัญญาด้านตนเองหรือการเข้าใจตนเอง และสติปัญญาด้านการรักธรรมชาติ

6  กิจกรรมหลัก

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

          เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ  ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่  เสียงตบมือ  เสียงเพลง  เสียงเคาะไม้  เคาะเหล็ก  เสียงกลอง

กิจกรรมสร้างสรรค์

          กิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ  ได้แก่  การวาดภาพระบายสี  การปั้น  การพิมพ์ภาพ  การพับ  ตัด  ฉีก  ปะกระดาษ  และประดิษฐ์เศษวัสดุ  ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์การรับรู้เกี่ยวกับ  ความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง

กิจกรรมเสรี

             เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นในห้องเรียน กิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก เด็กจะมีโอกาสเลือกเล่นอย่างอิสระตามความสนใจ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

          เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา ซักถามหรืออภิปราย สังเกต ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง

           กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่ม  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ  โดยยึดเอาความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก

กิจกรรมเกมการศึกษา

          เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน

 

 

 

 

แผนกประถม – มัธยม

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031