งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ฝ่ายกิจการนักเรียน

       โรงเรียน ได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามัคคี ปฏิบัติตามหลักศาสนา  เป็นผู้มีจิตอาสา  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รักษาขนบธรรมเนียบประเพณีไทยและวัฒนธรรม          อันดีงามของไทยอยู่เสมอ                                                                                                                                                       

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนกอนุบาล

ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของโรงเรียน

แนวการปฏิบัติตนของนักเรียน                                                   

1.นักเรียนมีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัยเหมาะสมตามวัย   

2.สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ  ในชั้นเรียนและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข  รู้คุณค่าประเพณี                               และวัฒนธรรมไทย  และมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                         

3.มีมารยามงาม  มีสัมมาคารวะ  พูดจาไพเราะ 

การแต่งกาย

 1. ชุดนักเรียน

นักเรียนชาย  เสื้อ  คอฮาวายสีขาวแขนสั้นขลิบแขนด้วยลายสก๊อต  เอวจั๊มผ่าอกตลอด                                       มีกระเป๋าด้านซ้าย  ที่กระเป๋าปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงิน  และสีแดง  ปักชื่อนามสกุล                     และชั้นเหนือกระเป๋าใช้ไหมสีน้ำเงิน  นุ่งกางเกงลายสก๊อตเอวยางยืด  ขาสั้นเหนือเข่า

นักเรียนหญิง  เสื้อ  คอบัวสีขาวแขนสั้นขลิบแขนและปกลายสก๊อต  โบว์ลายสก๊อต  เอวจั๊มผ่าอกตลอด 

มีกระเป๋าด้านซ้าย  ที่กระเป๋าปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงิน  และสีแดง  ปักชื่อนามสกุลและชั้นเหนือกระเป๋าใช้ไหมสีน้ำเงิน         นุ่งกระโปรงลายสก๊อตจีบรอบตัวเอวยางยืด

หมายเหตุ     ปกเสื้อด้านขวาทั้งชายและหญิงติดกระดุมตามสีที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี้

                              ชั้นเตรียมอนุบาล            ติดกระดุมสีส้ม

                              ชั้นอนุบาลปีที่  1             ติดกระดุมสีชมพู

                              ชั้นอนุบาลปีที่  2             ติดกระดุมสีเหลือง

                              ชั้นอนุบาลปีที่  3             ติดกระดุมสีฟ้า

 1. ชุดกีฬา นักเรียนชาย  หญิง  นุ่งกางเกงผ้ายืดขาสั้นสีดำ         เสื้อโปโลสีเขียว
 2. รองเท้า รองเท้านักเรียนสีดำ  รองเท้าผ้าใบสีขาว  และถุงเท้า   สีขาว                                                        

ข้อปฏิบัติในการรับ – ส่ง  

 1. การส่งนักเรียนช่วงเช้า ขอความร่วมมือในการส่งนักเรียนก่อนเวลา 08. 00  น.  เพื่อนักเรียน   จะได้ร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
 2. ผู้ปกครองที่มารับด้วยตนเอง กรุณาลงชื่อรับนักเรียนได้ที่หน้าห้องประชุมอาคาร 5  พร้อมแสดงบัตรรับนักเรียน  หากท่านให้ผู้อื่นมารับแทนกรุณาโทรศัพท์แจ้งครูประจำชั้นได้ทราบ    และนำบัตรรับนักเรียนมาด้วยทุกครั้ง  ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง  และบุคคลที่นักเรียนไม่รู้จักห้องธุรการ   ครูธุรการจะติดต่อครูประจำชั้นให้  ผู้รับจะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรรับนักเรียนมาแสดงด้วยทุกครั้ง  ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา  06.45  น.  และรับได้ตั้งแต่เวลา  14.30  น.
 3. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคาร ถ้าผู้ปกครองมารับนักเรียนหรือต้องการพบครูประจำชั้น  ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ห้องธุรการ  เพื่อทางธุรการจะประสานงานกับครูประจำชั้นให้
 4. ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนในตอนเลิกเรียน ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมารับเอง  ให้ติดสติ๊กเกอร์ตราโรงเรียน  โดยซื้อสติ๊กเกอร์ตราโรงเรียนแผ่นละ  20  บาท  ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์จะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามารับนักเรียนในโรงเรียนได้

 

การหยุดเรียน

 

 

            –  นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ  จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ

            –  ถ้านักเรียนหยุดเรียนเพราะป่วยหรือเหตุอื่นกรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วยทุกครั้ง

            –  กรณีนักเรียนเกิดอาการแพ้ยาบางชนิดผู้ปกครองควรให้ข้อมูลลงในประวัตินักเรียน

 1. ผู้ปกครองที่ต้องการรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน ต้องมาก่อนเวลา  30  น.  ติดต่อได้ที่

 

แผนกประถม-มัธยม

 

การปฏิบัติตนของนักเรียนโดยทั่วไป

1.  ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

2.  ต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน  และติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน

3.  นักเรียนต้องมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา การหยุดเรียนต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องว่าด้วยระเบียบการลา

4.  นักเรียนทุกคนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ละเว้นการทะเลาะวิวาทหรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการแตกแยก

5.  นักเรียนต้องรู้จักการทำความเคารพเมื่อพบครู-อาจารย์ทุกท่านในโรงเรียน  รู้จักกล่าวคำ“ สวัสดี  ขอโทษ ขอบคุณ ”

6.  เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้งต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน  หรือแต่งกายสุภาพ  ไม่สวมรองเท้าแตะ  หรือรองเท้าฟองน้ำ

7.  ห้ามนักเรียนมีหรือนำอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียน  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน

8.  ห้ามพกพาอาวุธมาโรงเรียน

9.  ห้ามนำเครื่องประดับหรือของมีค่าเกินความจำเป็นมาโรงเรียน  เช่น  วีดีโอเกมส์  โทรศัพท์  วิทยุ กล้องถ่ายรูปและอื่น ๆ

10. ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่  ยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด  และมีหนังสือ  ภาพ  เทป  ที่ขัดต่อศีลธรรมไว้ครอบครอง

11.  นักเรียนต้องไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและของผู้อื่น  หากผู้ใดทำให้ชำรุดเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

12.  นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์  ไม่ลักขโมยของผู้อื่น

13.  นักเรียนต้องไม่เล่นเกินกว่าเหตุ  ข่มเหง  ก้าวร้าว  หรือทำร้ายผู้อื่น

14.  นักเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นผู้เสียสละ  ช่วยเหลืองานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน

15.  นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย  มีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพสิทธิของผู้อื่น

16.  การเข้าพบครู-อาจารย์ทุกครั้งต้องสำรวมกิริยา  วาจา  มารยาทให้เรียบร้อย

17.  การหนีเรียน  หากนักเรียนหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่แจ้งครู-อาจารย์ประจำวิชาทราบถือว่า“ หนีเรียน”  ถ้ามีความจำเป็นต้องไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องแจ้งครู – อาจารย์ประจำวิชาทราบ  หากไม่แจ้งจะทำโทษและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  และแจ้งฝ่ายปกครองหรือผู้อำนวยการรับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน

1.  ก่อนมาโรงเรียนและก่อนกลับบ้านต้องไหว้พระที่หอพระและทำความเคารพครู-อาจารย์

2.  ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา  07.45น.  ถ้ามาสายนักเรียนต้องถูกลงโทษตามกรณี

3.  ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนถูกต้อง  แต่งเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารีมาตามที่โรงเรียนกำหนด

4.  เมื่อเลิกเรียนนักเรียนต้องรีบกลับบ้าน  เว้นแต่จะมีครูควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่เกินเวลา  17.00 น.

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ – ลาป่วย

1.  การลาหยุดโรงเรียนเนื่องจากมีกิจธุระหรือป่วยทุกครั้ง  นักเรียนต้องยื่นใบลาทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียนวันแรก

2.  การลาป่วยเมื่ออยู่ในโรงเรียน  แจ้งครู– อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา

3.  ทุกครั้งที่นักเรียนลา  หรือหยุดเรียน  ผู้ปกครองควรแจ้งให้ครูประจำชั้นรับทราบ  หรือธุรการ

โทร 0–2583–8169 , 0–2583–7035  ต่อ  202 , 203 , 204

การขาดเรียน

1.  ถ้านักเรียนไม่มาเรียน  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน  1ชั่วโมง  หลังจากเวลาเข้าเรียน

2.  นักเรียนมาสายเกิน  1ชั่วโมง  ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนจะติดตามเพื่อหาสาเหตุ

3.  หากขาดเรียน  3วันติดต่อกันทางโรงเรียนจะต้องพบผู้ปกครองของนักเรียน

4.  หากขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกันไม่ทราบสาเหตุ  ครูประจำชั้นหรือฝ่ายปกครองจะนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป

การรับนักเรียนกลับก่อนเวลา

1.  ผู้ปกครองต้องติดต่อขอรับบัตรที่แผนกธุรการ

2.  ผู้ปกครองต้องมารับด้วยตนเอง  โดยแสดงบัตรประชาชนหรืออื่น ๆที่ใช้แทนกันได้  ด้วยทุกครั้ง

3.  ผู้ที่มารับแทนต้องมีหลักฐานของผู้ปกครองมาด้วย เช่น  บัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่น ๆ ที่ใช้แทนกันได้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

แนวการปฏิบัติอื่น ๆ

1.  นักเรียนต้องไปและกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ไม่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

2.  ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใด ๆ มาโรงเรียน

3.  ไม่ไว้เล็บ  ไม่แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง

4.  ไม่พกโทรศัพท์มือถือ  ถ้าพบเห็นหรือจับได้ต้องถูกลงโทษยึดไว้  3 , 5 , 7  วัน  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ปกครองมารับคืนที่ฝ่ายปกครองด้วยตนเอง

5.  ไม่ปฏิบัติตนในทางชู้สาว

6.  ไม่นำสินค้าและบริการทุกประเภทมาขายที่โรงเรียน  ยกเว้นในกรณีที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียน

7.  ไม่ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครอง  หากกระทำถือว่าเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษ  และเชิญผู้ปกครองมาพบ

8.  ไม่ซ่อนเร้นเอกสารใด ๆ ที่ทางโรงเรียนส่งถึงผู้ปกครอง

9.  ระดับมัธยมศึกษา  นักเรียนต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้น

เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัฒนพฤกษาแต่งกายได้ถูกระเบียบและเหมาะสม  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

2.1  เครื่องแบบนักเรียนชาย  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษ

เสื้อ  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น  ด้านขวาปักอักษรย่อ ว.ษ.  สีแดง  หน้าอกซ้ายเหนือกระเป๋า  ปักชื่อ  นามสกุลและชั้น  สีน้ำเงิน

ประถม  เสื้อติดกระดุมสีประจำสายชั้น

มัธยม  เสื้อปักดาวสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวาเหนืออักษรย่อ ว.ษ.

กางเกง  กางเกงสีดำ  มีจีบด้านหน้า  กระเป๋าด้านข้าง 2 ข้าง  ขนาดยาวสูงเหนือเข่า 3 นิ้ว

เข็มขัด  เข็มขัดหนังสีดำ  หัวเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน

ทรงผม   ผมตัดสั้นหรือรองทรงผมหน้าไม่เกิน  5 เซนติเมตร  ห้ามใส่น้ำมันหรือเจล

รองเท้า   รองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีดำไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีขาวยาวสูงกว่าข้อเท้าไม่มีลวดลาย

2.2  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับประถมศึกษา

เสื้อ  เสื้อสีขาวคอบัวแหลม  แขนสั้นปลายแขนปล่อย  มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านขวา  ที่หน้าอกปักอักษรย่อ ว.ษ.  สีแดง   หน้าอกซ้ายปักชื่อ  นามสกุล   และชั้น  สีน้ำเงิน  ติดโบว์ที่คอเสื้อสีเดียวกับกระโปรง

กระโปรง  กระโปรงสีกรมท่า  จีบรอบเอว  ยาวต่ำกว่าเข่าประมาณ  4  นิ้ว

ทรงผม  ผมสั้นตัดตรง  ห้ามซอยผม ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย  ผูกโบว์สีดำหรือสีเดียวกับกระโปรง

รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ  ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

2.3  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับมัธยมศึกษา

เสื้อ  เสื้อสีขาวแขนสั้น  คอปกสีกรมท่าคล้ายปกเสื้อทหารเรือ  ปกด้านหลังสีขาวกว้าง  15 เซนติเมตร ยาว  30 เซนติเมตร  ขอบสีกรมท่ากว้าง 1.5  เซนติเมตร  เว้นระหว่างขอบนอกและขอบในเป็นแถบเส้นสีขาวกว้าง1 เซนติเมตร  ขอบในที่ติดกับคอสีกรมท่าตลอดผืน

             -หน้าอกด้านซ้ายที่กระเป๋าเสื้อปักอักษรย่อ ว.ษ.  ด้วยไหมสีแดง  กรอบปักด้วยไหมสีเขียวที่หน้าอกด้านขวาปักดาวสีน้ำเงิน

           -ชายแขนเสื้อมีขลิบขอบนอกสีกรมท่ากว้าง 1.5 เซนติเมตร  เว้นระหว่างขอบนอกและขอบในเป็นสีขาวกว้าง 1 เซนติเมตร  ขอบในสีกรมท่ากว้าง 0.5 เซนติเมตร  เสื้อติดกระดุมหน้า  เนคไทค์สีกรมท่า กระโปรง กระโปรงสีกรมท่าจีบรอบเอว  จีบกลางใหญ่  ความยาวต่ำกว่าเข่าประมาณ 4 นิ้ว

ทรงผม  ผมยาวหรือตัดสั้นก็ได้ห้ามซอยผม  ห้ามหวีปัดเสย  ห้ามไว้ผมม้าหรือผมทรงอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ  ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย  ผูกโบว์สีดำหรือสีเดียวกับกระโปรง

รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ  ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย

แผนกประถม-มัธยม

 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ข้อปฏิบัติในการรับ – ส่ง

 1. การส่งนักเรียนช่วงเช้า  ขอความร่วมมือในการส่งนักเรียนก่อนเวลา  08.00  น.  เพื่อนักเรียน   จะได้ร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
 2. ผู้ปกครองที่มารับด้วยตนเอง  กรุณาลงชื่อรับนักเรียนได้ที่โต๊ะรับ – ส่งนักเรียนหน้าห้องเรียน  พร้อมแสดงบัตรรับนักเรียน  หากท่านให้ผู้อื่นมารับแทนกรุณาโทรศัพท์แจ้งชื่อผู้มารับนักเรียน  ให้ทางฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ทราบ    และนำบัตรรับนักเรียนมาด้วยทุกครั้ง  ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง  และบุคคลที่นักเรียนไม่รู้จัก
 3. หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการบริการรถโรงเรียนขอให้ติดต่อโดยตรงกับผู้รับผิดชอบศูนย์รถโรงเรียน  ดังนี้

วันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์                 นายวิทยา  ถุงเงิน                            08 – 1791 – 5119

วันอังคาร  วันพฤหัสบดี                    นายชรินทร์  เรืองวังสรรค์                08 – 5945 – 9842

 1. ผู้ปกครองที่ต้องการรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน  ต้องมาก่อนเวลา  14.30  น.  ติดต่อได้ที่   ห้องธุรการ  ครูธุรการจะรับนักเรียนมาให้  ผู้รับจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วยทุกครั้ง

(เวลาส่งนักเรียน  06.45 – 08.00  น. / เวลารับนักเรียน  15.30 – 17.00  น.)

การหยุดเรียน

-นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ  จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ

-ถ้านักเรียนหยุดเรียนเพราะป่วยหรือเหตุอื่นกรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วยทุกครั้ง

-กรณีนักเรียนเกิดอาการแพ้ยาบางชนิดผู้ปกครองควรให้ข้อมูลลงในประวัตินักเรียน

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031