งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ด้านครู-ด้านผู้เรียน

ด้านครู

– มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อุทิศตนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
– เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
– พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีมอย่างเหมาะสม
– ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงและใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
– มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก
– มีจำนวนครูเพียงพอ / คุณสมบัติตามเกณฑ์
– มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
– มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง / ชุมชน / ผู้เรียน
– เป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา สามารถให้คำปรึกษา กลั่นกรองเนื้อหาของ สวทช.
– พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
– วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
– มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน
– จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาผู้เรียน
– มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

ด้านผู้เรียน

– ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีจิตใจเอื้ออาทร / เมตตากรุณา / เสียสละ / กตัญญู
– ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ขยัน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
– มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ รักความเป็นไทย
– มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสัมมาคารวะ ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เห็นทักทาย
– รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ / มีสุขลักษณะที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
– มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ / กีฬา / ศิลปะ
– สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
– เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
– มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษอย่างหลากหลาย
– มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
– มีทักษะการวิเคราะห์ / มีความคิดเป็นระบบ สามารถสื่อความได้อย่างชัดเจน
– มีจินตนาการ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ คิดนอกกรอบ
– เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี / เป็นประชาธิปไตย
– กระตือรือร้น / ใฝ่รู้ใฝ่เรียน / รักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
– มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ / ประสาทสัมผัส / มิติสัมพันธ์
– มีอิสระในการนำเสนองานของตนเอง / กล้าแสดงออก

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031